Fingeraftryk 2021

Fingeraftryk

25. januar 2021

Fremtidens kloak

Fra Venstres side fremhævede vi ønske om, at forslaget om separatkloakering blev genstand for en borgerhøring som følge af de store konsekvenser forslaget har for borgernes økonomi, især grundejernes.

Hjemmel og proces for kommunens forslag burde være fremgået klart af dagsordenen til møderne. Vi undrer os over, at borgmesteren vil lade et sådant forslag køre igennem uden at høre borgernes holdning ligesom med lokalplaner.

 

Ift til emnet var alle enige om, at ønske den bedste løsning for kommunens natur og miljø, ikke mindst vandmiljøet. Men der er flere løsninger ikke kun en, og de er ikke undersøgt. Det gælder bl.a. muligheden for nedsivningsløsninger og LAR, som er mere miljømæssige rigtige løsninger end separatkloakering. Vi ønsker ligeledes ikke at pålægge borgerne unødige omkostninger for at nå dette mål, hvorfor vi støttede en kombination af kloakeringsprincipperne. Derfor stillede vi også ændringsforslag om at begrænse udgiften til 90.000 kr. pr. ejendom alt inklusive.

 

Venstres ændringsforslag blev nedstemt og flertallets forslag om separatkloakering blev vedtaget. Efterfølgende har det vist sig, at beslutningen om separatkloakering skal i høring blandt borgerne som led i spildevandsplanen. Det er vi fra Venstres side glade for.

 

Venstres initiativretsforslag om at høringssvar skal offentliggøres på kommunens hjemmeside

Jeg havde på Venstres vegne foreslået, at høringssvar om lokalplaner mv. skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside, når de blev modtaget. For at styrke åbenheden og borgerinddragelsen. Forslaget var inspireret af et forslag fra en borger.

 

Der var opbakning til forslaget, som vil blive gennemført snarest.

 

Venstres initiativretsforslag om brugerrepræsentanter på genbrugspladserne

Jeg havde på Venstres vegne foreslået, at der blev udpeget brugerrepræsentanter til genbrugspladserne, som bl.a. kunne indgå i dialogen om genbrug på pladserne. Dette var der ikke opbakning til, bortset fra Venstre.

 

Jeg blev lovet information om beslutningen om genbrug.

 

Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76