Fingeraftryk 2020


Fingeraftryk

Valg 2013
Følg mig på Facebook


  1. august 2020

Hørsholm Svømmehal: Tvist om gulvklinker

Fra Venstres side udtrykte vi beklagelse over situationen, og at kommunen ikke var skarpe nok, når der opstod tvister om byggesager. Det kostede kommunen penge. Såfremt kommunen de kommende år skal bygge de mange projekter, som der lægges op til, så insisterede vi på, at kommunen sliber kniven og sørger for, at ingen entreprenører kan slippe afsted med ikke at levere et ordentligt arbejde.

 

Fugleøen i Dronningedammen

Venstre støttede forslaget om et borgermøde ved søbredden for at drøfte sagen med naboerne til søen og øen for at finde en fornuftig løsning, som både sikrer øen og miljøet i søen.

 

Godkendelse af fjernvarme for fire områder i Hørsholm

Venstre kunne ikke støtte fjernvarme i PH-park, da det vil være en dyrere opvarmningsform end varmepumper grundet Norfors varmeprispolitik, som vi opfordrer selskabet til at genoverveje. Det vil ikke være muligt både at forsyne PH park med fjernvarme og varmepumper, da der ikke vil være plads til det. Så vi skal vælge en af varmeformerne. Venstre stemte imod forslaget, idet vi fandt, at det var en forkert løsning, at de kommende beboere i PH Park skal betale en højere varmeregning end nødvendigt.

 

Lokalplan 176

Venstre havde stillet et ændringsforslag til lokalplanen, idet vi frygter, at lokalplanen, som nedsætter mindstegrundstørrelsen i området vil medføre øget fortætning og en radikal forandring af området inden for en kort årrække. Dette harmonerer ikke med formålsbestemmelsens intention om at sikre områdets åbne og grønne karakter. Vi foreslog derfor, at områdets grunde størrelsesmæssigt opretholder status quo med visse tilpasninger for to-familiehuse. Forslaget blev ikke godkendt, idet det kun blev støttet af Venstre og DF.

 

Udbud af fritidshuset

Fra Venstres side udtrykte vi tilfredshed med, at sagen er endt med et forslag til udbud (den mindste model), som svarer til den model, vi som eneste parti støttede på mødet i Miljø- og Planudvalget den 18. marts 2020. For os er det afgørende at vi nu er blevet enige om et omfang som sikrer en harmonisk udvikling af området i pagt med de grønne omgivelser og miljøet i området. Vi er også glade for, at der blev fundet en god aftale med Golfklubben om p-pladser.

 

Initiativretsforslag fra Venstre om nabohøring

Jeg havde på Venstres vegne fremlagt et initiativretsforslag som sigtede på at sikre sig, at Hørsholm Kommunes praksis for partshøring i udstykningssager og byggesager er i overensstemmelse med både lovgivningen og ombudsmandens retningslinjer. På tværs af partier er der enighed om at bevare byens grønne og åbne præg, og at der ikke skal ske en uønsket fortætning af kommunens boligområder. Det ses imidlertid fortsat, at der i villakvartererne dannes grunde på et ret kreativt grundlag, og at der gives byggetilladelser til byggeri på disse grunde. Og at naboerne ikke i alle tilfælde parthøres i disse sager.

Hørsholm Kommune har i et nyligt svar til mig oplyst følgende om partshøring i en byggesag: ”Byggeriet overholder naboretten og giver ikke større gener, end det må forventes, når der bygges i bymæssig bebyggelse. Byggeriet er ikke usædvanligt og har fx ingen kviste mod nærmest liggende nabo. Naboerne er således ikke parter, og de er derfor ikke hørt. Vi hører ikke naboer med mindre de har mulighed for at få indflydelse ifølge gældende regler, idet vi er forpligtigede til at behandle sager hurtigst muligt.” Ifølge ombudsmandens retningslinjer skal naboen parthøres, ”hvis byggeriet vil udsætte naboen for konkrete væsentlige gener”. Pligten til at partshøre gælder ifølge Ombudsmandens retningslinjer uafhængigt af, om der efter bygge- og planlovgivningen skal foretages naboorientering eller ej.

 

Jeg fremhævede, at Venstre var bekendt med to konkrete sager, hvor partshøring af naboerne har været undladt. Det gælder byggeri af to-familiehus på Enghave 9, 2960 Rungsted Kyst, og det gælder udstykning på Hulsøvang 12, 2960 Rungsted Kyst. I forhold til Hulsøvang 12 har kommunen partshørt naboen om byggeansøgningen men ikke om udstykningstilladelsen, selv om den ene ansøgning ligger til grund for den anden og begge må anses for væsentlige. Ift begrundelse for ikke at parthøre om udstykningstilladelsen anføres, at der ikke sker nogen fysiske ændringer ved udstykning af den nye grund. Alle kan selv tage ned og se, hvor indgribende det er. Som jeg ser det, har vi et problem, som vi må rette op. Samme gælder på Stolbergsvej 3. Forslaget blev ikke godkendt, idet det kun blev støttet af Venstre og Liberal Alliance.

 

Initiativretsforslag fra Venstre om ændring af delegationsplanen for Miljø- og planlægningsudvalget

På vegne af Venstre havde jeg foreslået en ændring af delegationsplanen for Miljø- og Planlægningsudvalget, som efter vores opfattelse har overført flere opgaver til administrationen end ønskeligt. Det har vi gjort, fordi der på tværs af partier var enighed om at bevare byens grønne og åbne præg, og at der ikke skal ske en uønsket fortætning af kommunens boligområder. Imidlertid har den seneste version af ”Delegationsplan for Miljø- og Planlægningsudvalget" gjort at alle afgørelser i sager om arealoverførsel, udstykning, arealregulerende servitutter og kompetencer ift Masteloven de facto afgøres af administrationen. Dette har efter Venstres opfattelse medført at vi som folkevalgte ikke længere har indsigt i og mulighed for at styre ønsket om at undgå uønsket fortætning, og at vi først får kendskab til disse, når borgere i lokalområdet henvender sig med klager. Venstre foreslog derfor, at Hørsholm Kommunes ”Delegationsplan for Miljø- og Planlægningsudvalget" ændres, således at forslag/ansøgninger om arealoverførsler, udstykning, herunder arealregulerende servitutter omkring færdsels - og brugsretter, samt opstilling af mobilmaster fremover skal forelægges Miljø- og Planudvalget til godkendelse. Sådan har det også tidligere været, og sådan er det bl.a. i Gribskov Kommune ift mobilmaster. Vi har derfor foreslået, at administrationen anmodes om at udarbejde et forslag til en revision af "Delegationsplan for Miljø- og Planlægningsudvalget", der imødekommer ovenstående. Forslaget blev ikke godkendt, at det det kun blev støttet af Venstre

 

  1. juni 2020

Revisionsberetning 2019

Fra Venstres side rejste vi spørgsmålet om revisionsbemærkningen på det samlede børne- og ungeområde som især omhandler Tværgående Borgerforløb, som Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til.

Det gjorde vi, fordi revisionen var kommet med en alvorlig henstilling til kommunen vedrørende håndteringen af børnesager grundet fejl. Revisionen anbefalede, at der tages stilling til, om eventuelle bevillinger i børnesager skal foretages af det specialiserede fagområde, hvorefter evt. opfølgning kan foregå i det Tværgående forløb, så man fortsat får fordelen ved en sagsbehandler tværfagligt. Alternativt, at der køres parløb mellem rådgivere fra de specialiserede områder. Anbefalingen sker på grundlag af, at revisionen har ”konstateret fejl i 5 af 8 gennemgåede handicapsager og alle fejl konstateret i sager behandlet i det Tværgående Borgerforløb. Det er ydermere konstateret, at der i flere børnesager i de Tværgående Borgerforløb, benyttes eksterne leverandører til at udarbejde de børnefaglige undersøgelser. Samme leverandører leverer efterfølgende en foranstaltning til samme familie. Vi har konstateret fejl i 8 ud af 10 gennemgåede foranstaltningssager, jf. servicelovens kapitel 11. Sagerne vedrører både Tværgående Borgerforløb og Center for Børn og Voksnes myndighedsafsnit. Det vurderes, at der er tale om systematiske fejl i sagsbehandlingen, og at fejlene er af betydning for både lovlighed, progression og myndighedens overblik i sagsbehandlingen. Der er alvorlige fejl, som indebærer manglende garantiforskrifter som børnefaglige undersøgelser og handleplaner, herunder opfølgningen af foranstaltningerne. At der ikke er udarbejdet og afsluttet en børnefaglig undersøgelse inden for tidsfristen betyder, at kommunen som hovedregel ikke har et lovligt grundlag for at iværksætte en foranstaltning. ”

På Venstres vegne fremhævede jeg, at det var positivt, at der var udarbejdet en handleplan, men jeg bad om oplysning om opfølgning ift de berørte familier, som har været udsat en så mangelfuld sagsbehandling på et område, hvor der er blevet iværksat yderst indgribende foranstaltninger over for dem og deres børn. Jeg kunne ikke se af referatet af Økonomiudvalgets møde, at det har været drøftet der. Jeg blev lovet en opfølgning.

Godkendelse af dispositionsforslag for PH Park

Fra Venstres side godkendte vi forslaget, idet vi lagde vægt på, at byggeriet ikke bliver højere end det flertallet godkendte tilbage i november 2019. Samtidig lagde vi også vægt på, at kommunen bliver involveret i materialevalget, så vi sikrer os, at slutresultatet bliver flot og ikke en skrabet model.

 

Hørsholm strategien

Strategien udgør et væsentligt bidrag til Hørsholm Kommunes kommende kommuneplan. Det er positivt, at strategien har været genstand for en omfattende høring på kommunens hjemmeside og på et borgermøde i Trommen. Under drøftelsen i Miljø- og planudvalget opfordrede vi til, at Seniorrådets og Grønt Råds ret fornuftige høringssvar blev reflekteret i strategien. Samme gælder borgernes ret entydige holdning til et nyt rådhus i Bymidten, som de fleste stiller spørgsmålstegn ved. Vi er tilfredse med, at se at seniorrådets og grønt råds kommentarer er reflekteret. Til gengæld kunne vi ikke se, at borgernes holdning til et Rådhus i Bymidten er nævnt. Det nytter jo ikke at spørge, hvis man slet ikke vil lytte? Der var ikke politisk vilje til at inkludere dette punkt i strategien

 

I forhold til øvrige ændringer undrer vi os over ambitionen om at øge fjernvarme i lyset af, at det er dyrere for borgerne end varmepumper, og i lyset af, at fjernvarmeværket ikke er en ligeså klimavenlig energikilde som varmepumper. Borgmesteren forklarede, at fjernvarmeværket på sigt ville blive mere klimavenlig, men undlod at svare på spørgsmålet om prisen.

Videoovervågning på Kokkedal og Rungsted stationer

Vi støttede forslaget om videoovervågning på begge stationer. Det blev kun vedtaget på Kokkedal station, idet forslaget ikke umiddelbart kunne gennemføres på Rungsted station. Miljø- og Planudvalget vil få forelagt en sag om det.

 

  1. maj 2020

Videoovervågning på Kokkedal og Rungsted stationer

Venstre støttede forslaget om videoovervågning på både Rungsted og Kokkedal stationer, herunder på p-områder. Der sker ofte indbrud på p-pladserne.

 

Rungsted Golfklubs købs af areal til parkering

Fra Venstres side støttede vi beslutningen, som Venstre foreslog på mødet i Miljø- og planudvalget den 18. marts 2020, hvilket blev indskrevet i vores protokollat. Vi støtter flere p-pladser ved Golfklubben, som er i bekneb på samme måde, som vi støtter flere p-pladser i Idrætsparken. Vi er tilfredse med, at kommunen på denne måde hjælper klubben, når det er muligt for os at gøre det.

 

Energirenovering

Fra Venstres side støtter vi altid energirenovering. Det er kloge investeringer og en nem måde at øge rådighedsbeløbet til drift. Besparelser på belysninger bonner ud på driften.

 

Initiativretsforslag om at øge råderumskataloget

Venstre støttede Liberal Alliances forslag om at bede om et større råderums katalog. Vi har ikke dermed taget stilling til størrelsen af besparelser, som vi vil støtte under budgetforhandlingerne. Men vi mener, at et større katalog vil anskueliggøre, hvad det er for besparelser, som vil være nødvendige for at undgå eller begrænse en skattestigning som følge af udligningsreformen.

 

Initiativretsforslag om borgermøde om udviklingsplanen for Kokkedal station

Fra Venstres side støttede vi forslaget. Vi synes dog, at der ved dette møde også skal gennemføres live streaming, så folk kan følge mødet hjemmefra. På den måde sikrer vi endnu større deltagelse – også hjemmefra sofaen. Kan måske inspirere nogen til at deltage fysisk i et senere møde.

 

  1. april 2020

Årsregnskabet for 2019

Fra Venstres side hilste vi velkommen, at årsregnskabet for 2019 udviste et overskud på driften, hvilket er et udtryk for, at det lykkes at bremse op, og at kommunen har udvist forsigtighed og rettidig omhu. Samme gælder ift anlæg. Når det gælder kassebeholdningen, er det bekymrende, at den var negativ ved årets udgang. Vi noterer imidlertid, at den siden har rettet sig med slagsindtægter fra PH-grunden. Der er dog en række usikkerheder i vores økonomi, som bl.a. skyldes store anlægsudgifter, som det er vigtigt, at vi følger tæt – for at undgå, at vi pludselig kommer i en vanskelig økonomisk situation.

 

Ændrede rettigheder og forpligtelser grundet COVID

Kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til vidtgående delegation af beføjelser til administrationen. Det synes Venstre var sent i lyset af at samfundet nu var ved at genåbn. Fra Venstres side så vi ikke behov for dette skridt nu. Det har da også været muligt at gennemføre hastebeslutninger gennem indkaldelse af møder med kort varsel bl.a. i BSU og SSU. Såfremt situationen igen udvikler sig i negativ retning, vil vi være rede til at overveje det på ny, og så selvfølgelig med en klar dato for, hvor længe det skal gælde. Vi kan naturligvis ikke ubegrænset overgive så meget magt til forvaltningen.

 

Novafos Holding A/S – bemyndigelse ifm generalforsamling

Kommunalbestyrelsen skulle give bemyndigelse ifm den ordinære generalforsamling. Fra Venstres side undrede os lidt over punktet, som ikke fortalte noget om Hørsholm prioriteter eller arbejde i bestyrelsen, hvor Hørsholms borgmester repræsenterer kommunen. Det er jo trods alt et selskab, som har stor betydning i Hørsholm for håndtering af spildevand og vand. Borgmesteren lovede Miljø- og Planudvalget en orientering, som vi endnu ikke har fået.

 

Fremrykning af anlæg som følge af COVID

Venstre glædede sig over muligheden for at fremrykke anlæg for at få gang i økonomien igen. Vi havde dog spørgsmål til nogle af administrationens forslag, bl.a. brostensfeltet ved Usserød Kongevej, som ikke kom fra partierne men fra forvaltningen. Det var ikke udgifter til brostensfeltet, som skulle afholdes i 2020, og vi undrede os derfor over formålet med at have det med, før det er bedre belyst. Det giver indtryk af, at man ønsker en blåstempling af noget, som ikke er ordentligt forberedt eller prioriteret politisk.  Der mangler oplysning om, hvordan man vil sikre, at tredje renovering af brostensfeltet skaber en løsning, som virker.

 

Prioritering af lokalplaner

Fra Venstres side glæder vi os over prioriteringen af lokalplaner i 2020. Det er helt afgørende at komme videre med arbejdet af hensyn til udviklingen i Hørsholm, og for at sikre borgernes rettigheder i villakvartererne.  Vi var særligt glade for, at der også var tilslutning til vores forslag om at arbejde videre med en lokalplan for et friplejehjem ved Klædebo samt udvikling af området ved Circle K.

Ift Christianshus er vi tilfredse med, at den udgik. Vi vil gerne fastholde NGG i eller nær kommunen, men kan kun støtte projektet, såfremt øvrige planlagte byggeri på P-pladsen ikke indgår i projektet.


Finansiering af badevandsundersøgelse

Fra Venstres side glæder vi os over, at det i år var muligt at finde penge til formålet. Det havde det også været sidste år, såfremt man havde været villig bruge af de uforbrugte midler fra vintervedligeholdelsen, sådan som man gerne ville i år. Fra Venstres side håber vi, at problemet nu kan blive fundet og løst – helst inden badesæsonen.

 

Initiativretsforslag fra DF om Fritidshuset

DF havde fremlagt et initiativretsforslag vedrørende Fritidshuset, som gik på, at udbudsprocessen skulle være baseret på option A i udviklingsplanen. Det var Venstre enig i, og det var også den model vi havde stemt for på Miljø- og planudvalget den 18. marts 2020. Fra Venstres side noterede vi os, at KB ikke har godkendt udviklingsplanen, men blot taget den til efterretning. Dermed har vi heller ikke godkendt, at udbudsprocessen skulle omfatte alle optioner (A,B og C).

 

  1. marts 2020

Udvikling af Kokkedal stationsområde og oplæg til ramme for udbud

Forslaget om udviklingen af Kokkedal stationsområde blev endnu engang forelagt for kommunalbestyrelsen. Fra Venstres side fremhævede vi, at vi fandt, at oplægget var meget ambitiøst som grundlag for dialog med naboerne og andre interessenter og tilsluttede os Thorkild Gruelunds betænkeligheder ved et så massivt byggeri, der også vil påvirke trafikken i området. Vi ser det ikke, som det endelige oplæg til udbud og går ud fra, at oplægget vil blive tilpasset i lyset af borgerinvolveringen. Vi går ud fra, at kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige udbudsmateriale, hvilket blev bekræftet.  Fra Venstres side fik vi også bekræftelse på, at antallet af gratis p-pladser i området øges, ikke det modsatte. 

Fra Venstres side fremhævede vi endvidere, at det var vigtigt at sikre bred kommunikation og ikke eksklusiv tilgang, hvor man f.eks. udelukker beboerne og kun går til bestyrelserne. Vi spurgte endvidere om, hvornår man inddrager Fredensborg Kommune, som vil kunne nedlægge veto mod vores planer, som de også gjorde sidst? Ift Fredensborg Kommune fik vi oplyst, at der allerede var dialog. Der ville blive afholdt et borgermøde, som alle borgere kunne deltage i. I det lys tilsluttede vi os, at oplægget blev sendt i høring.


  1. februar 2020

Fremtidens Rådhus

Kommunalbestyrelsen skulle forholde sig til fremtidens Rådhus, herunder Ådalsparkvej 2. For Venstres vedkommende har vi siden de første drøftelser af sagen holdt fast i, at eventuelle beslutninger om et nyt rådhus eller fremtidens rådhus skulle være baseret på en positiv business case. Det fremgår ikke klart af sagen, om at det var det, der lægges op til. Vi foreslog derfor, at der blev tilføjet en pind om det i beslutningsforslaget. Venstre passer på borgernes penge og ønskede derfor at tage stilling til sagen på et fuldt oplyst grundlag.  Venstre stemte imod at opgive Ådalsparkvej 2 som Rådhus uden en positiv business case for et nyt Rådhus. Flytningen til Slotsmarken vurderes at have kostet 44 mio. kr., hvilket er langt mere, end vi først fik oplyst.

 

Kokkedal stationsområde

Kommunalbestyrelsen skulle endnu engang forholde sig til udviklingen af Kokkedal stationsområde. Denne gang en strategi for udbud og en kommunikationsstrategi. Fra Venstres side ønskede vi sikkerhed for, at der kunne ændres i udbudsmaterialet, og vi ønskede også sikkerhed for, at Fredensborg Kommune ville blive hørt. Endelig ville vi have sikkerhed for, at p-pladserne blev gratis, som de pladser de erstatter. Ift Fredensborg Kommune fik vi oplyst, at der var dialog, og at udbudsmaterialet kunne ændres. Endelig var det planen, at p-pladser skulle være gratis.

 

 

  1. januar 2020

Opdatering af Økonomistyringshåndbogen

Venstre hilste opdateringen velkommen, idet vi savnede at kunne se de faktiske ændringer af bogen, og derfor måtte henholde os til administrationens orientering om det. Ift ændringerne fremhævede vi, at det strider mod gængse principper, at en sidestillet kan anvise udgiftsbilag. Det bør altid være en overordnet, som gør det.

 

Venstres initiativretsforslag om praksis ved arealoverførsler

Venstres havde fremlagt et initiativtretsforslag om arealoverførsler i lyset af sagen på Svendsvej og advokatundersøgelsen, som blev behandlet. Sigtet med forslaget var at undgå en snigende fortætning af vores boligområder gennem udstykninger, som ikke overholder kravet i lokalplaner eller servitutter om mindstegrundstørrelse. Fra Venstres side undrer vi os over, at et overvældende flertal i Økonomiudvalget havde stemt imod vores forslag, fordi de ønsker, at arealoverførsler fortsat skal være et aktivt redskab, som det formuleres. Kommunens praksis og værktøjskasse skaber efter Venstres opfattelse utryghed om udviklingen i alle områder i Hørsholm.

 

Ingen havde forestillet sig, at man på Svendsvej eller på Højskolevej kunne danne grunde på 6-700 m2, når man læste Byplanvedtægten og lokalplanen for området. Venstre ønsker at både borgere og bygherre skal have tillid til, at mindstegrundstørrelsen gælder og bliver overholdt. Kort sagt: Når kommunen i en lokalplan skriver, at mindstegrundstørrelsen er på 1000m2, så er det 1000m2 og skal respekteres, uanset om grunden dannes ved arealoverførsel eller udstykning. Der var ikke opbakning til Venstres forslag i kommunalbestyrelsen, som udover Venstre kun blev støttet af DF. Der var ligeledes ikke opbakning til et ændringsforslag fra Thorkild Gruelund om, at alle sager om arealoverførsler skulle forelægges for Miljø- og Planudvalget.

Anne Ehrenreich, Kristian N. Jensen, Ann Lindhardt og Fritz Reuther ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Bech Bruuns redegørelse har vist, at mindstegrundstørrelsen i lokalplanerne ikke kan håndhæves. Venstre ønsker derfor at stramme kommunens praksis for arealoverførsel nu, så både borgere og bygherre forstår reglerne og har sikkerhed for, hvad der gælder. En mindstegrundstørrelse på 1000m2 skal respekteres, uanset om grunden dannes ved arealoverførsel eller udstykning. Venstre ønsker at bevare det grønne præg i vores villakvarterer og undgå en opsplitning af grunde, som medfører en utilsigtet fortætning. Venstre kan derfor ikke støtte flertallets ønske om at fortsætte med gældende praksis og først gennemføre ændringer ifm. nye lokalplaner. Det åbner mulighed for, at der kan komme flere fortætninger i ventetiden.”

 

Vision og proces for Kokkedal stationsområdet

Fra Venstres side tilsluttede vi os igangsættelsen af processen.  Vi mindede om, at der endnu ikke er gået 10 år siden at borgmesteren lovede Slotsbakken, at Langeland var fredet i 10 år. Som det også fremgår af udtalelsen fra behandlingen i Miljø- og Planudvalget, så er vores største bekymring antallet af p-pladser. For os er det afgørende, at udviklingen medfører flere ikke færre p-pladser. Der er allerede stor mangel på p-pladser, som er vigtig for at få flere til at benytte den kollektive transport. Vi lægger endvidere vægt på en tæt borgerinvolvering i processen. Ingen kunne ud af visionsplanen læse, hvor stort byggeriet ville blive.

 

 

 

 

Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76