Fingeraftryk 2019

Fingeraftryk

Valg 2013
Følg mig på Facebook

16. december 2019

Godkendelse af 2020 takster for NOVAFOS

Jeg bad om, at det i forbindelse med offentliggørelsen af taksterne blev udsendt en pressemeddelelse, som forklarede baggrunden for stigningerne i taksterne.

 

Tilskud til pasning af egne børn på forsøgsbasis

Venstres støttede forslaget i tråd med, at vi tilbage i 2007 stillede et tilsvarende forslag. Vi synes, at familierne skal have valgfrihed mht til pasning af deres børn.

 

Godkendelse af forslag til Hørsholm-strategien

Fra Venstre side kunne vi tilslutte os strategien som et debatoplæg og ville forbeholde os retten til at vende tilbage med supplerende kommentarer. Vi lagde navnlig vægt på, at der ikke skulle ske en skjult fortætning samt på behovet for flere p-pladser ved stationerne.

 

Forslag til Tillæg 2 til Partiel byplan 1 for kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave

Fra Venstres side fik vi bekræftet, at forslaget ikke indebar en forhøjelse af bygningsprocenten fra 20 til 30%. Muligheden for forhøjelsen af bygningsprocenten lå i kommuneplanen, men blev ikke foreslået udmøntet her.


4. november 2019

Vedtagelsen af budgettet for 2020-2023

Venstre var sammen med DF og LA ikke en del af budgetforliget, idet konstitueringspartierne efter ca. 20 timers budgetforhandlinger betingede deltagelse i budgetaftalen af en positiv stemme til PH-Park. Det gjorde de, selvom Venstre havde stillet spørgsmål om PH Park, som endnu ikke var besvaret, bl.a. muligheden for at reducere højden på tårnhusene. Venstre ville ikke acceptere denne sammenkædning af tingene. Vi fremlagde derfor vores eget budgetforslag, som prioriterede ældre og børn på bekostning af kultur, som vi synes skulle holde for. Vi stemte ikke mod flertallets budget, men valgte at afstå på det meste.


25. november 2019

Status på flytning af Rådhus

Kommunalbestyrelsen fik en orientering om status for evakueringen af Rådhuset som følge af skimmelsvamp. Fra Venstres side stillede vi spørgsmålstegn ved, at kommunen havde vurderet pladsbehovet så forkert og havde måtte opjustere behovet fra 5000 m2 til 7000 m2. Vi fastholdt, at vi nu kun forholdt os til evakueringen af Rådhuset som følge af skimmelsvamp ikke til den fremtidige placering af Rådhuset. Dette skulle afgøres baseret på en positiv business case, som det hele tiden havde været planen. Det erklærede borgmesteren sig enig i. Vi fremhævede endvidere, at NIRAS rapporten viste, at det kun ville koste ca. 30 mio. kr. at renovere Rådhuset, og at tilbageflytning hertil bestemt ikke kunne udelukkes.


Boligredegørelse for 2019

Fra Venstres side hilste vi velkommen, at byggeri ved Bakkehusene, Cirkelhuset og Museumshaven var udgået af planen.28. oktober 2019

Vedtagelse af udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde

I kommunalbestyrelsen var der opbakning til, at Ulvemosehuset skulle bevares, og til at Fritidshuset udbydes til salg. Forinden skal de nærmere betingelser for udbuddet dog drøftes i Miljø- og Planudvalget. Fra Venstres side ser vi gerne et sundhedshus i huset, hvilket vil påvirke salgsprisen. Der var klart delte meninger om, hvor meget vi kunne og skulle have for Fritidshuset. Endelig var der tilslutning til, at der skal arbejdes videre med muligheden for en daginstitution på Rungsted Skole. Udviklingsplanen blev taget til efterretning ikke godkendt, som der var lagt op til fra administrationens side. Fra Venstres side er vi ikke enige i alle elementer i udviklingsplanen og ønsker dem behandlet en for en.

 

PH Park

Venstre har gennem det meget lange forløb arbejdet for at sikre, at PH Park kunne blive en succes for hele Hørsholm. Ikke kun for de nye beboere i PH Park men også for naboerne. Og derfor har vi gang på gang sikret os, at vi kunne reducere byggeriet, såfremt det blev nødvendigt. Vi anerkender, at byggeriet er blevet reduceret væsentligt i højden flere steder, men vi kunne godt tænke os, at tårnhusene kom yderligere ned i højden. De skaber fortsat skyggevirkninger for naboerne. Vi havde bedt om at få svar på, årsagen til, at vi alligevel ikke kunne skrue på højden, når det hele vejen havde været en forudsætning for projektet. Dertil kommer, at borgmesteren højt og helligt lovede, at det var muligt, da vi sendte lokalplanen i høring samt lovede det på møde med naboerne den 29. maj 2019. Vi fik ikke svar på vores spørgsmål og valgte derfor at afstå ved behandlingen i kommunalbestyrelsen.

 

7. oktober 2019

Hulsøvang 20 – ansøgning om to-familiehus

Det var alle gode gange tre for denne sag. Der var heldigvis på mødet i kommunalbestyrelsen nu opbakning til Venstres forslag tilbage fra førstebehandlingen af sagen den 17. juni 2019 - at nedlægge et §14 forbud mod byggeriet. Jeg glæder mig over, at det lykkes at få en fornuftig udgang på sagen. Det skyldtes ikke mindst borgernes underskriftsindsamling mod byggeriet. Jeg fremhævede behovet for, at vi kom videre med at få udarbejdet nye lokalplaner overalt i Hørsholm. Det er det, der skaber problemerne ift de store byggerier.

 

Initiativretsforslag fra Venstre om arealoverførsler

I lyset af flere konkrete sager ønskede Venstre en drøftelse af kommunens praksis for brugen af arealoverførsler, som medfører fortætning. Fra Venstres side ønskede vi en præcisering af, at mindstegrundstørrelsen også gælder ved arealoverførsler. Øvrige mente, at det var en teknisk drøftelse, som ikke hørte hjemme i kommunalbestyrelsen. Fra Venstres side fastholdt vi, at det var et politisk spørgsmål, som krævede en politisk løsning. Konklusionen blev, at sagen blev sendt til behandling i Miljø- og Planudvalget.

 

30.september 2019

Modulvogntog gennem Hørsholm Kommune

Jeg er glad for, at Hørsholm Kommune fastholder kravet om, at skal der være modulvogntog på Isterødvejen, så skal vejen gøres til statsvej. Vejen er alt for smal og trafikeret til at bære de store modulvogntog. Det skal Hørsholms borgere ikke betale for og heller ikke udsættes.

 

26. august 2019

Hulsøvang 20 – ansøgning om to-familiehus

Efter at Venstres forslag om et §14 forbud for Hulsøvang 20 var blevet nedstemt før sommerferien, kom sagen endnu engang på dagsordenen, idet Thorkild Gruelund havde været inhabil i fm den første behandling af sagen. Fra Venstres side kunne vi støtte alle forslag, som sigtede på at undgå byggeriet. Der blev vedtaget et generelt forbud mod to-familiehuse i afventen af nye lokalplaner, som dog ikke omfattede Hulsøvang 20. Sagen om Hulsøvang og muligheden for at nedlægge et §14 forbud blev henvist til fornyet behandling i Miljø- og Planudvalget.


Dioxin forureningen på Norfors

Jeg havde på Venstres vegne sat sagen på dagsordenen for at få en drøftelse af sagen, herunder sikre mig, at såvel bestyrelse som ledelse vil holde borgerne bedre orienteret fremadrettet. Det gav borgmesteren tilsagn om.

 

Tidsbestilling på Hørsholm Rådhus

Jeg glæder mig over, at der på mødet var tilslutning til et forslag fra Venstre – inspireret af Greve Kommunes praksis – til at indføre tidsbestilling på Rådhuset. Jeg håber, at det kommer til at give en bedre borgerservice.

 

17. juni 2019

Vedtagelse af Lokalplan 171 og kommuneplantillæg 3

På Venstres vegne hilste jeg velkommen, at vi nu vedtager den første af de nye lokalplaner, som vi har besluttet at udarbejde for at skabe større planmæssig sikkerhed for borgerne. Processen har været gennemført i god dialog med borgerne, som har haft mulighed for at give deres synspunkter til kende på et borgermøde. Jeg vil dog fremhæve, at processen ikke har været uden bump på vejen, idet der to gange i forløbet blev fremsat ændringsforslag til lokalplanen, som ikke har været udvalgsbehandlet. Senest i opfølgning af udvalgsbehandlingen i maj. Vi fik landet processen og forslagene på en god måde, og jeg er derfor tilfreds med resultatet, selvom planen ikke er perfekt.

 

Hulsøvang 20 – ansøgning om et to-familiehus

Sagen var på dagsordenen for kommunalbestyrelsesmødet, fordi jeg på mødet i Miljø- og Planudvalget stemte imod forslaget om byggeri på Hulsøvang 20, idet jeg ønskede at nedlægge et §14 forbud i lyset af generne for naboerne ved byggeriet på Hulsøvang 20. Som det fremgår af materialet, så vil huset ligge kun 4,9 m fra de nordlige naboers hus og have en højde på 8,5 meter, hvilket vil være stærkt generende for naboerne mod nord. Naboerne i området har haft en forventning om, at lokalplanprocessen, som er i gang i området ville forhindre et så voldsomt byggeri.  Lokalplanprocessen for byplanområde 6 blev netop sat i gang i 2018 som følge af borgernes ønske om klarere regler og for at undgå en fortætning af boligområderne med store to-familiehuse. Lokalplanprocessen er på grund af kommunens økonomiske udfordringer stærkt forsinket og vil ikke blive afsluttet inden for et år.

Det betyder i den konkrete sag, at vi ikke har mulighed for at nedlægge §14 forbud mod byggeri, som vi finder for stort. Dermed er borgerne magtesløse og retsløse, og fortætningen af området med store to-familiehuse vil fortsætte, indtil vi får vedtaget nye lokalplaner, som fastsætter rammerne for udbygningen af boligområderne. Det er ikke en udvikling, jeg ønsker og derfor stemte jeg imod.

Fra Venstres side foreslog vi derfor følgende ændringsforslag for at kunne nedlægge et §14 forbud:  Venstre foreslår, at der afsættes de nødvendige ressourcer til at udfærdige den nødvendige lokalplan for området inden for 12 måneder. Såfremt dette godkendes, kan der efterfølgende nedlægges §14-forbud mod byggeriet inden for lovens rammer.

Der var kun tilslutning til forslaget fra Venstre og DF. Øvrige stemte imod og fandt ikke, at man kunne nægte bygherren sin ret til at bygge et så stort hus på grunden. Flertallet stemte efterfølgende for forslaget om byggeriet og kun Venstre og DF stemte imod.

 

27. maj 2019

PH Park godkendelse af skitseprojekt for landskab, samt endelig afklaring af ejerskab

Fokus for drøftelsen var ikke på højden for byggeriet men på skitseprojektet for landskabet. Fra Venstres side var vi tilfredse med, at det blev besluttet, at legepladsen og aktivitetsarealet skulle overdrages, som skal stå for vedligeholdelsen af dette. Mens hovedstiforløbet og  byparken med sine bevaringsværdige træer skal være kommunalt ejet og drift af dette skal påhvile kommunen. Fra Venstres side så vi ingen til, at kommune skulle påtage sig større udgifter til vedligeholdelsen af området end de allerede godkendte vedrørende hovedstien og byparken. Det må påhvile Grundejerforeningen som i de fleste andre tilfælde i Hørsholm Kommune.

 

Godkendelse af afgift vedrørende stadepladser

I forbindelse med sagens behandling gjorde jeg opmærksom på, at det ikke gav mening at give tilladelse til en stadeplads ved Rungsted station, som risikerede at udkonkurrere den kiosk, som netop var åbnet. Det blev derfor besluttet at sende sagen til genbehandling i Miljø- og Planudvalget.

 

29. april 2019

Revision af tilbud om træning på de midlertidige pladser

Fra Venstres side så vi tiltaget om at spare træningen væk på lørdage og helligdage som et led i genopretningsplanen, som vi ikke støtter på alle områder. Vi afstod derfor i forhold til forslaget, som blev godkendt af flertallet.

 

25. marts 2019

Initiativretsforslag fra Venstre om badevandskvaliteten syd for Rungsted Havn

Fra Venstres side havde vi sat sagen på dagsordenen, da vi synes, at kommunen skal prioritere at få løst sagen inden badesæsonen. Vi synes ikke, at kommunen har fremlagt oplysninger, som tyder på, at problemet vil blive løst i år. Dagsordenspunktet den 14. marts i MPU var en early warning om, at kommunen snart sætter skilte op, hvor de endnu engang fraråder badning på strækningen. Vi kan konstatere, at der ikke er sket særlig meget siden sidste år. Beboerne i området er utålmodige efter, at der findes en løsning. Formålet med forslaget er at sikre, at der arbejdes på en løsning inden badesæsonen, samt at høre hvad der gøres for at sikre netop det. Borgmesteren mente ikke, at det var en sag for kommunalbestyrelsen, og at den skulle løses i udvalget. Fra Venstres side er det vores vurdering, at kommunen ikke rigtig gør noget. Således blev sagen ikke behandlet på mødet i Miljø- og planudvalget den 11. april og kommer dermed heller ikke på mødet i kommunalbestyrelsen den 29. april. Det er tydeligt, at der ikke rigtig sker noget. Venstre bliver ved med at presse for en løsning. Strækningen, som skal undersøges er ikke ret lang, og det burde derfor kunne klarlægges inden badesæsonen.

 

25. februar 2019

Initiativretsforslag fra Venstre om trafikplan for Hørsholm

I lyset af sagen om lukningen af Grønnegades østlige udkørsel og de mange planlagte nybyggerier i Hørsholm Kommune, bl.a. PH Parkforeslog vi fra Venstres side, at der blev udarbejdet en trafikplan (fremkommelighedsplan), som skal sikre, at borgerne kan komme ud og ind af byen med bil og kollektiv transport. Der var tilslutning til at udarbejde en sådan plan inden for rammerne af den kommende kommuneplan.

 

Endelig vedtagelse af spildevandsplan for Hørsholm Kommune 2018-24

Venstre gjorde ligesom deltagende borgere opmærksom på, at spildevandsplanen var svært tilgængelig og ikke på nogen særlig klar måde beskrev, hvad udfordringerne var, og hvordan vi ville løse dem. Borgmesteren lovede, at der fremadrettet ville blive arbejdet med fremstillingen af sagen, som skulle være let tilgængelig for borgerne.

 

29. januar 2019

Konservativt initiativretsforslag om Grøn nytårsplan for opfyldelse af FN’s verdensmål

Fra Venstres side hilste vi forslaget om at kommunen skulle bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål velkommen, idet vi dog synes, at Konservative havde udvalgt en række populære temaer og undladt systematisk at gennemgår listen over mål for relevante mål for kommunen. Vi savnede således mål vedrørende CO2 belastningen ved kommunal nedrivning, affaldshåndtering, plantning af træer og vandområdet. Der kunne være flere. Forslaget blev derfor sendt tilbage på værkstedet med henblik på at udvide paletten af områder, som skal indgå i planen.

 

Godkendelse af takster for Hørsholm Vand ApS

Jeg efterlyste en pressemeddelelse, som forklarede baggrunden for reduktionen af vandudgifterne. Borgmesteren lovede dette. Løftet blev desværre ikke overholdt.

 

Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76