Fingeraftryk 2018
Folkemødet 2016
På Hammerhavn
Følg mig på Facebook


Fingeraftryk 2018
Forslag fra Venstre, DF og LA om at undersøge mulighederne for at undgå en retssag mod Hørsholm Lilleskole

Forslaget blev vedtaget, idet kun S og RV stemte imod forslaget.

 

Afskrivning af kommunale krav

På Venstres vegne spurgte jeg ind til baggrunden for, at kommunen afskriver gæld i dødsboer grundet overskredet proklama. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget, idet jeg blev lovet et svar på mit spørgsmål.

 

Kvalitetsstandarder for genoptræning

Jeg rejste på Venstres vegne spørgsmålet om brugerbetaling for ophold på kommunens midlertidige pladser, som kunne være på kant med loven i lyset af Kammeradvokatens notat af 16. november 2018. Dette må vi sikre os ikke var tilfældet. Det kom derfor på Venstres foranledning til at fremgå af beslutningen, at kommunalbestyrelsen godkendte kvalitetsstandarderne med bemærkning om, at man havde noteret sig Kammeradvokatens notat vedrørende egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser og afventer KLs udlægning af sagen i relation til brugerbetaling.

 

26. november 2018

Midler til forundersøgelse af Fremtidens Rådhus

Fra Venstres side præciserede vi, at vores tilslutning til projektet er baseret på, at der fremlægges en business case, som dokumenterer, at det er en god ide.

 

Lokalplan 171 for Smidstrup-området

Fra Venstres side støttede vi administrationens forslag til Lokalplan, som var den første i arbejdet med at få nye lokalplaner udarbejdet i hele kommunen. Lokalplanen var dermed også en test på, om processen virker og skaber gode resultater eller skal justeres. Lokalplanen havde været drøftet med borgerne i området og på mange møder i udvalget. Fra Venstres side var vi derfor overraskede over borgmesterens ændringsforslag til lokalplanen, som blev præsenteret på ØU mødet uden forudgående drøftelse i Miljø- og Planlægningsudvalget endsige uden underretning af os. Fra Venstres synes vi, at MPUs forslag er godt og gennemarbejdet og dækkende, og vi stillede derfor et ændringsforslag om, at vi skal forholde os til det og ikke til borgmesterens ændringsforslag. Der var flertal for at sende lokalplanen i høring med borgmesterens ændringsforslag, som kun angår ejendommen Rungsted Strandvej 45.

 

Beslutning om indbringelse af afgørelse fra Taksationskommissionen for Overtaksationskommissionen

Vi støttede forslaget om at indbringe afgørelsen, da det var vores opfattelse, at afgørelsen burde prøves ved en højere instans.

 

29. oktober 2018

Forslag fra Venstre om at sikre uhindret passage mellem Kongevejscentret og REMA

Venstre havde stillet forslag om, at Hørsholm Kommune skulle rette henvendelse til Kongevejscentret med opfordring til at sikre uhindret passage mellem de to centre. Baggrunden er, at Kongevejscentret i august-september måned har forstærket hegnet mellem centret og Usserød Kongevej, så passage ikke længere er fysisk muligt. Lukningen er sket samtidig med, at Hørsholm Kommune investerer i området, og der arbejdes på at forskønne Usserød Kongevej. Men en permanent lukning af passagen er til stor gene for mange borgere og især dårligt gående, som dagligt benytter den mest direkte vej mellem de to butikscentre samt adgang til busstoppesteder på begge sider af Kongevejen. Det er Venstres håb, at Kongevejscentret vil genåbne hegnet og etablere en gangbar passage til glæde for kunder på begge side af Kongevejen. Forslaget blev vedtaget med Venstres stemmer samt støtte fra DF og LA, idet øvrige partier afstod, da de ikke ville blande sig i detailhandlens forhold, hvilket man kan undre sig over, når forskønnelsen af Kongevejen har kostet skatteborgerne ca. 15 mio. kr.

 

Evaluering af trafiksanering Stampevej, Agiltevej og Stampevej

Sagen blev forelagt Kommunalbestyrelsen, idet C havde brugt standsningsretten. Venstre ønskede at genåbne udkørslen til Isterødvejen, så borgerne har flere muligheder for at komme ud og ind af byen i denne ende af kommunen. Det er Venstres opfattelse, at kommunen ikke må lukke ud- og indfaldsveje uden at have overvejet konsekvenserne nøje. Og det er der mere end 160 borgere som er enige med os i og har vist med deres underskrift. I Venstre savner vi en overordnet plan for hvilke gennemkørende veje, kommunen vil opretholde, og hvilke man blot kan lukke, som det er sket midlertidigt i Grønnegade. Lukninger et sted flytter trafikken til et andet sted til gene for dem, der bor der. Og det bør kommunen forholde sig til strategisk og ikke blot tage beslutning om ad hoc uden hensyntagen til mange andre veje, som har tilsvarende ønsker. I forhold til lukningen af Grønnegade øst kan fremhæves, at der aldrig har været uheld på stedet, og der er ikke trafiksikkerhedsmæssige årsager, som taler imod. I Venstre har vi fuld forståelse for, at borgerne på strækningen gerne vil slippe for trafikken. Der er allerede gennemført flere trafiksikkerhedsmæssige tiltag, bl.a. bump mv. i Grønnegade øst af hensyn til beboerne, som gør, at man ikke kan køre særlig stærkt på strækningen. Lukningen af Grønnegade øst medfører en daglig omvej for rigtig mange borgere. Omvejen er ca. 1 km. Regner vi med, at det drejer sig om 450 personer i døgnet, medfører det en ekstra kørsel på ca. 100.000 km per år svarende til 6.600 liter benzin eller ca. 16T CO2. Det er voldsomme tal. Det harmonerer ikke særlig godt med Hørsholms klimaambitioner. Dertil kommer den tid, som de pågældende dagligt må spilde på at holde i kø på Isterødvejen.  Vi kan ikke tiltrække nye borgere, når vi gør det svært at komme ind og ud af byen. Venstre ønsker det skal være nemt at komme til Hørsholm – både i bil og med kollektiv transport. Derfor går vi ind for at genåbne Grønnegade øst.

 

Der var ikke flertal for Venstres forslag om at udsætte forslaget i afventen af en samlet trafikplan. Kommunalbestyrelsen besluttede imod Venstres forslag at genåbne Grønnegade, således at vejen er lukket ved Overdamsvej. Dette forslag havde slet ikke været forelagt udvalget. Det er derfor højest mærkværdigt, at kommunalbestyrelsen kunne godkende det.

 

 

 

8. oktober 2018

Vedtagelse af budget for 2019-22

Venstre deltog i budgettet, som endnu engang desværre var et sparebudget som følge af øgede udgifter til kommunal medfinansiering, der bl.a. var en følge af en ændret beregning af medfinansieringen vedtaget af Folketinget i 2016. Vi deltog i budgettet for at få indflydelse på besparelserne og for at lægge spor ud, så vi fremadrettet sikrer et bedre fundament for økonomien, så besparelser kan undgås. Overordnet har vi forsøgt at undgå besparelser på varme hænder, fortsat investere i børn og unge og ikke mindst forsøgt at arbejde smartere. Venstre ønsker at få undersøgt nogle helt konkrete muligheder for at slå opgaver sammen med andre kommuners tilsvarende opgaver for at skabe synergi, effektivitet og økonomi, bl.a. på beskæftigelsesområdet, hvilket vi også tidligere har foreslået. For at begrænse medfinansieringen havde vi stillet forslag om at forebygge indlæggelse med tilbud om gratis vaccination mod lungebetændelse, hvilket der desværre ikke var opbakning til. Vi står bag, at SFO II – priserne bliver tilbagerullet i flere omgange, hvilket vi håber vil få børnene tilbage i ordningen. Endelig er vi tilfredse med at anlæg af eventuelle parkeringspladser langs Strandvejen skal afvente et borgermøde, hvor vi skal diskutere fordele og ulemper ved sådanne p-pladser med dem, som vil blive mest berørt af dem, hvis de etableres. Ift velfærd frem for mursten vil Venstre kun støtte et nyt Rådhus i Bymidten, såfremt der præsenteres en business case, som viser, at det bedre end den nuværende løsning.

 

 

18. juni 2018

Venstres forslag om henvendelse til trafikministeren i lyset af forsinkelser på Kystbanen

Venstre havde sat sagen på dagsordenen i lyset af de ekstraordinære forsinkelser på Kystbanen i løbet af maj og juni måned, som kræver handling. Man var tilfreds med, at borgmesteren havde taget initiativ til møde med transportministeren, men ønskede et opfølgende brev, som henviste til de omfattende og ekstraordinære forsinkelser og spurgte til hvornår der kunne forventes tog til tiden igen. Det var der tilslutning til.

 

Udvikling ved Kokkedal station

Fra Venstres side hilste vi velkommen, at kommunalbestyrelsen ville overveje udviklingen ved Kokkedal station nærmere. Vi lagde vægt på, at det ikke gik udover antallet af p-pladser i området, og at byggefeltet Langeland ikke blev berørt, hvilket der var opbakning til.

 

 

28. maj 2018

Orientering om procesplan mv. for udviklingen af området ved Rungsted station

Venstre godkendte forslaget, idet vi fremhævede, at vi så frem til arbejdet med at udvikle området i tæt dialog med borgerne.

 

Ny plejeplan for Sophienberg-jorderne

Fra Venstres side godkendte vi forslaget, idet vi så frem til oplægget.

 

Justering af indtjeningskravet for byggesagsafdelingen

Fra Venstres side godkendte vi forslaget, idet vi lagde vægt på, at forvaltningen leverede den borgerservice på området, som borgerne havde krav på, også på områder som ikke var genbyrbelagte. Borgerne havde betalt for det via skatten.

 


30. april 2018

Forskønnelse af Usserød Kongevej

Venstre støttede forslaget, som bl.a. indebærer, at man bruger de penge som Rema 1000 har givet til formålet i sin tid. Forhåbentlig vil det gøre Kongevejen kønnere og sikre nemmere passage på tværs af vejen.

 

Pilotforsøg med selvkørende bus

Venstre havde brugt standsningsretten til at få sagen behandlet i kommunalbestyrelsen. Venstre stemte imod forslaget om pilotforsøget, da kørslen med førerløse busser ikke opfylder budgetaftalens betingelse om at være teknisk mulig, og da kørslen ikke kan afvikles uden gene for den øvrige trafik. Venstre støtter, at førerløse busser indsættes, så snart de er færdigudviklet og kan indsættes på linje med andre busser. Men ser ingen grund til, at Hørsholm Kommune skal betale for den teknologiske udvikling af busserne.

 

19. marts 2018

Udarbejdelse af helhedsplan for området ved Rungsted station

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet at udarbejde en helhedsplan for området ved Rungsted station og skrinlagde dermed de konkrete planer vedrørende Ulvemosehuset og Fritidshuset. Fra Venstres side fik vi præciseret, at dialogen med borgerne skulle prioriteres og hurtigt i gang, og at processen derfor måtte forventes at vare frem til udgangen af 2018.

 

Ny ældre politik

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en ny ældrepolitik i Hørsholm. Jeg ser frem til at følge dette vigtige arbejde.

 

Kommunalbestyrelsens supplerende oplysninger til Ankestyrelsen om biograffunktion i Trommen

Venstre stemte imod administrationens forslag til svar til Ankestyrelsen af 3 grunde:

 

1) Vedrørende husleje. Brevet redegør ikke for, hvorfor øget antal visninger ikke medfører øget lokaleleje. Sidst i brevet skrives dog, at administrationen er i gang med at vurdere, hvorvidt lokalelejen er fastsat rimeligt ud fra forudsætningerne. Kommunen har af Ankestyrelsen fået udsættelse med hensyn til dette svar til 2. april. Der må altså være tid til at få vurderet huslejefastsættelsen inden da. Brevet fastslår (side 4) at de mange forskellige aktiviteter i Trommen bør påvirke huslejeniveauet for biografen. Dette finder vi irrelevant for fastsættelse af huslejen.

 

2) Vedrørende personaleudgifter påstås det, at ekstraudgifter dækkes af indtægt. Der bør medsendes et regnskab for de første 10 måneder som viser at dette er opfyldt.

 

3) Vedrørende køb af udstyr til biografen. Udstyret er købt i 2014 – 2,5 år inden biografen blev indviet. Derfor bør udstyret medtages i støtteberegningen nedskrevet med afskrivninger for 2,5 år.”

 

 

26. februar 2018

Initiativret – forslag fra Venstre om henvendelse til Region Hovedstaden om busbesparelser

Venstre havde stillet forslag om at rette henvendelse til Region Hovedstaden vedrørende busbesparelser på bl.a. bus 150S. Der var fuld opbakning til, at borgmesteren skulle rette henvendelse til regionen om sagen. Forslaget blev derfor godkendt.

 

Justering af økonomiske procedurer som følge af Lions-sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede at skærpe visse procedurer for at undgå gentagelser af sager som Lions-sagen. Set med mine øjne er det uheldigt, at vores procedurer ikke har været gode nok til at undgå sagen.

 

29. januar 2018

Det var så det første kommunalbestyrelsesmøde i min fjerde periode som kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune.

 

Godkendelse af udbudsmateriale for PH Park

Kommunalbestyrelsen godkendte udbudskravene. Jeg gjorde på Venstres vegne bl.a. gældende, at det var vigtigt at sikre en proces, så man undgik, at udbud af de to sidste felter forringede situationen for de første byggefelter. Der skulle tages hensyn til skyggevirkninger mv. Dertil kom udfordringerne med trafikafviklingen. Venstre gjorde helt generelt gældende, at vi ikke ønskede et særligt højt byggeri.

 

Velfærd frem for mursten – Enghave 38

Fra Venstres side hilste vi beslutningen om at beholde huset for velkommen. Vi fandt, at det tjente et godt formål som domicil for Jagtforeningen, og var åben over for at inkludere yderligere foreninger hvis praktisk muligt.

 

Fredheimvej 3, overskridelse af byggehøjden

Venstre havde brugt standsningsretten til at sikre en drøftelse af sagen i kommunalbestyrelsen, da vi var imod at give dispensation, da vi netop har besluttet at sætte gang i lokalplanprocessen for hele området. Venstre ville derfor ikke tage forskud på dette arbejde ved at beslutte undtagelser imod de høringssvar, som er kommet fra borgerne i området. Forslaget blev vedtaget imod vores stemmer.

 

Endelig vedtagelse af lokalplan 163 for erhvervsområdet ved Slotsmarken

Lokalplanen blev vedtaget, hvilket er positivt, da det sikrer flere arbejdspladser. Det er imidlertid uheldigt, at kommunen ikke står fast på, at p-pladser til erhvervsbyggeri i tæt bebygget område skal sikres under jorden.

 

 


Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76