Fingeraftryk 2017
Folkemødet 2016
På Hammerhavn
Følg mig på Facebook


Resultater 2017 

Mandag den 21. juni 2017

Forslag til kommuneplan for 2017-29

På vegne af Venstre fremhævede jeg, at planen nok var et af de vigtigste dokumenter vi skulle forholde os til i år, da det lagde rammerne for udviklingen af Hørsholm de kommende år. Fra Venstres side havde vi hæftet os ved et par elementer i planen, bl.a. forslaget om at møbelbutikker kun måtte være i Bymidten, og at detailhandelsbutikker ikke måtte placeres tættere end 500 m fra hinanden. Vi ville stille ændringsforslag vedrørende disse ting samt læse planen grundigt igennem. Vi ville gerne notere, at vi nu havde anmeldt vores synspunkter og ikke som sidst ville acceptere blot at blive fejet af bordet i høringsprocessen. Der fremkom ikke kommentarer til planen fra andre partier. Fristen for indgivelse af høringssvar er den 25. august 2017.

 

Mandag den 29. maj 2017

Forslag fra Venstre om sporarbejder på Kystbanen

Fra Venstres side havde vi benyttet initiativretten til at rejse sagen om sporarbejderne på Kystbanen. Fra Venstres side efterlyste vi især oplysninger om ruteplanerne for togbusserne gennem Hørsholm, da det er kommunens opgave at sikre trafiksikkerheden for borgerne. Borgmesteren oplyste, at sporarbejdet var planlagt af DSB, og at de stod for planlægningen. DSB havde i øvrigt afholdt et informationsmøde på Rungsted station. Peter Antonsen redegjorde for de oplysninger, kommunen havde fået fra DSB og lovede at dele dem. Materialet indeholdt ikke oplysninger om ruterne for togbusserne. Fra Venstres side fremhævede vi vigtigheden af trafiksikkerhed og udtrykte håb om, at arbejdet og trafikafviklingen ville forløbe fornuftigt i lyset af ferien.

 

 

Mandag den 24. april 2017

Forslag fra Venstre om tryghedsskabende foranstaltninger på Kokkedal station

Fra Venstres side havde vi benyttet initiativretten og foreslået en drøftelse af behovet for tryghedsskabende foranstaltninger på Kokkedal station på dagsordenen for mødet i kommunalbestyrelsen i lyset af debatten om navneskifte på Kokkedal station, da vi ønskede en drøftelse af, hvordan kommunen reelt kunne bidrage til at øge trygheden for borgerne på Kokkedal station. Fra Venstres side mente vi ikke, at navneskifte var løsningen. Vi gik ind for, at der blev taget en række reelt tryghedsskabende tiltag, bl.a. opsat mere videoovervågning, at bænkene blev sat op igen i venteværelset, og at det blev overvejet, om der var brug for et vagtkorps. Det måtte ikke være ballademagerne, som satte dagsordenen. Kommunen skulle tage styringen og sikre trygheden for borgerne. Flertallet mente, at drøftelsen af de tryghedsskabende foranstaltninger skulle ske i Miljø- og planlægningsudvalget, hvor der snart ville blive fremlagt en rapport om de mulige tiltag. Fra Venstres side var vi glade for den livlige og lange debat, som viste, at debatten var tiltrængt. Det er alt for sjældent, at vi har lange politiske drøftelser på kommunalbestyrelsesmøderne!


Spørgetid med borgere fra Møllevænget


Fra Venstres side fremhævede vi, at vi lagde vægt på, at borgerne blev inddraget så tidligt som muligt og hørt i videst muligt omfang. Sagen rejste spørgsmålet, om kommunalbestyrelsen fremadrettet kunne gøre dette bedre.

 

Fastsættelse af parkeringsnorm for Hospitalsgrunden

Venstre støttede sammen med resten af kommunalbestyrelsen en parkeringsnorm på 1,5 bil pr. bolig og gik imod administrationens forslag om at begrænse parkeringsnormen til 1 bil pr. boligenhed. Baggrunden for vores holdning var, at vi ikke tror, at en parkeringsnorm på 1 bil pr. bolig er realistisk.

 

Forlængelse af buslinje 375R

Fra Venstres side støttede vi, at kommunen betaler for, at ruten opretholdes uændret til Rungsted station frem til januar 2018, hvor den fremtidige linjeføring for bussen og finansiering vil blive aftalt med Region Hovedstaden.

 

Klage over vedtagelse af lokalplan for Lerbækgaard

Fra Venstres side slog vi til lyd for, at planmæssige fejl skal rettes, og at der måtte gennemføres fornyet høring – grundet et overset høringssvar. Det var der enighed om blandt alle partier, hvilket vi var glade for.

 

Forslag om byudvikling på Agiltevej

Venstre støttede forslaget om byudvikling, idet vi dog erkendte, at der kan være planmæssige udfordringer som følge af ligebehandlingsreglen. Gives tilladelsen har andre borgere i området krav på samme behandling, og hvordan sikres den grønne kile så?.


18. december 2017

Byggeri på Louis Petersensvej

Fra Venstres side stemte vi imod byggeriet, som vi fortsat fandt var for stort, og da de trafikale forhold endvidere ikke var afklaret. Forslaget blev desuagtet vedtaget med bl.a. C, RV og Socialdemokratiets stemmer.

 

Endelig vedtagelse af kommuneplan for 2017-2029

Fra Venstres side hilste vi kommuneplanen velkommen da den sikrer, at der ikke må bebygges i mere end 1½ etage i Folehavekvarteret, og at der åbnes mulighed for større møbelbutikker i Industriparken. Vi fremhævede, at Fredensborg Kommune tilgang ift  udviklingen i Industrikvarteret og på grunden ved Cirkelhuset gjorde, at Hørsholm Kommune ikke måtte sove i timen men være fremme i skoene. Det var rettidig omhu at åbne mulighed for møbelforretninger netop der.

 

Linstowsvej 5

Venstre havde benyttet sig af standsningsretten og stemte imod en dispensation for udnyttelsesgraden, da høringssvarene udtrykker klar bekymring over fremtidige indbliksgener for de tilstødende ejendomme.

 

Mandag den 9. oktober 2017

Vedtagelse af budgettet for 2018-21

Venstre var med i budgetforliget som fortsatte skattestoppet og gjorde det muligt at prioritere borgernær kernevelfærd, bl.a. børn og unge i dagtilbud og skoler, de ældre samt fremme udviklingen af nye boliger på hospitalsgrunden og skabelse af job. Kun Liberal Alliance stod uden for budgetaftalen.

 

Mandag den 28. august 2017

Ændring af havnens vedtægter

Venstre støttede et forslag om at ændre vedtægterne således, at bådejerne skal høres ved anlægsinvesteringer over 3 mio. kr.  Dette forslag sikrer brugerne større indflydelse på udgiftskrævende beslutninger.

 

Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76