Fingeraftryk 2019


Fingeraftryk

Valg 2013
Følg mig på Facebook

17. juni 2019

Vedtagelse af Lokalplan 171 og kommuneplantillæg 3

På Venstres vegne hilste jeg velkommen, at vi nu vedtager den første af de nye lokalplaner, som vi har besluttet at udarbejde for at skabe større planmæssig sikkerhed for borgerne. Processen har været gennemført i god dialog med borgerne, som har haft mulighed for at give deres synspunkter til kende på et borgermøde. Jeg vil dog fremhæve, at processen ikke har været uden bump på vejen, idet der to gange i forløbet blev fremsat ændringsforslag til lokalplanen, som ikke har været udvalgsbehandlet. Senest i opfølgning af udvalgsbehandlingen i maj. Vi fik landet processen og forslagene på en god måde, og jeg er derfor tilfreds med resultatet, selvom planen ikke er perfekt.

 

Hulsøvang 20 – ansøgning om et to-familiehus

Sagen var på dagsordenen for kommunalbestyrelsesmødet, fordi jeg på mødet i Miljø- og Planudvalget stemte imod forslaget om byggeri på Hulsøvang 20, idet jeg ønskede at nedlægge et §14 forbud i lyset af generne for naboerne ved byggeriet på Hulsøvang 20. Som det fremgår af materialet, så vil huset ligge kun 4,9 m fra de nordlige naboers hus og have en højde på 8,5 meter, hvilket vil være stærkt generende for naboerne mod nord. Naboerne i området har haft en forventning om, at lokalplanprocessen, som er i gang i området ville forhindre et så voldsomt byggeri.  Lokalplanprocessen for byplanområde 6 blev netop sat i gang i 2018 som følge af borgernes ønske om klarere regler og for at undgå en fortætning af boligområderne med store to-familiehuse. Lokalplanprocessen er på grund af kommunens økonomiske udfordringer stærkt forsinket og vil ikke blive afsluttet inden for et år.

Det betyder i den konkrete sag, at vi ikke har mulighed for at nedlægge §14 forbud mod byggeri, som vi finder for stort. Dermed er borgerne magtesløse og retsløse, og fortætningen af området med store to-familiehuse vil fortsætte, indtil vi får vedtaget nye lokalplaner, som fastsætter rammerne for udbygningen af boligområderne. Det er ikke en udvikling, jeg ønsker og derfor stemte jeg imod.

Fra Venstres side foreslog vi derfor følgende ændringsforslag for at kunne nedlægge et §14 forbud:  Venstre foreslår, at der afsættes de nødvendige ressourcer til at udfærdige den nødvendige lokalplan for området inden for 12 måneder. Såfremt dette godkendes, kan der efterfølgende nedlægges §14-forbud mod byggeriet inden for lovens rammer.

Der var kun tilslutning til forslaget fra Venstre og DF. Øvrige stemte imod og fandt ikke, at man kunne nægte bygherren sin ret til at bygge et så stort hus på grunden. Flertallet stemte efterfølgende for forslaget om byggeriet og kun Venstre og DF stemte imo


27. maj 2019

PH Park godkendelse af skitseprojekt for landskab, samt endelig afklaring af ejerskab

Fokus for drøftelsen var ikke på højden for byggeriet men på skitseprojektet for landskabet. Fra Venstres side var vi tilfredse med, at det blev besluttet, at legepladsen og aktivitetsarealet skulle overdrages, som skal stå for vedligeholdelsen af dette. Mens hovedstiforløbet og og byparken med sine bevaringsværdige træer skal være kommunalt ejet og drift af dette skal påhvile kommunen. Fra Venstres side så vi ingen til, at kommune skulle påtage sig større udgifter til vedligeholdelsen af området end de allerede godkendte vedrørende hovedstien og byparken. Det må påhvile Grundejerforeningen som i de fleste andre tilfælde i Hørsholm Kommune.

 

Godkendelse af afgift vedrørende stadepladser

I forbindelse med sagens behandling gjorde jeg opmærksom på, at det ikke gav mening at give tilladelse til en stadeplads ved Rungsted station, som risikerede at udkonkurrere den kiosk, som netop var åbnet. Det blev derfor besluttet at sende sagen til genbehandling i Miljø- og Planudvalget.


29. april 2019

Revision af tilbud om træning på de midlertidige pladser

Fra Venstres side så vi tiltaget om at spare træningen væk på lørdage og helligdage som et led i genopretningsplanen, som vi ikke støtter på alle områder. Vi afstod derfor i forhold til forslaget, som blev godkendt af flertallet.


Marts 2019

Initiativretsforslag fra Venstre om badevandskvaliteten syd for Rungsted Havn

Fra Venstres side havde vi sat sagen på dagsordenen, da vi synes, at kommunen skal prioritere at få løst sagen inden badesæsonen. Vi synes ikke, at kommunen har fremlagt oplysninger, som tyder på, at problemet vil blive løst i år. Dagsordenspunktet den 14. marts i MPU var en early warning om, at kommunen snart sætter skilte op, hvor de endnu engang fraråder badning på strækningen. Vi kan konstatere, at der ikke er sket særlig meget siden sidste år. Beboerne i området er utålmodige efter, at der findes en løsning. Formålet med forslaget er at sikre, at der arbejdes på en løsning inden badesæsonen, samt at høre hvad der gøres for at sikre netop det. Borgmesteren mente ikke, at det var en sag for kommunalbestyrelsen, og at den skulle løses i udvalget. Fra Venstres side er det vores vurdering, at kommunen ikke rigtig gør noget. Således blev sagen ikke behandlet på mødet i Miljø- og planudvalget den 11. april og kommer dermed heller ikke på mødet i kommunalbestyrelsen den 29. april. Det er tydeligt, at der ikke rigtig sker noget. Venstre bliver ved med at presse for en løsning. Strækningen, som skal undersøges er ikke ret lang, og det burde derfor kunne klarlægges inden badesæsonen.

 

Februar 2019

Initiativretsforslag fra Venstre om trafikplan for Hørsholm

I lyset af sagen om lukningen af Grønnegades østlige udkørsel og de mange planlagte nybyggerier i Hørsholm Kommune, bl.a. PH Parkforeslog vi fra Venstres side, at der blev udarbejdet en trafikplan (fremkommelighedsplan), som skal sikre, at borgerne kan komme ud og ind af byen med bil og kollektiv transport. Der var tilslutning til at udarbejde en sådan plan inden for rammerne af den kommende kommuneplan.

 

Endelig vedtagelse af spildevandsplan for Hørsholm Kommune 2018-24

Venstre gjorde ligesom deltagende borgere opmærksom på, at spildevandsplanen var svært tilgængelig og ikke på nogen særlig klar måde beskrev, hvad udfordringerne var, og hvordan vi ville løse dem. Borgmesteren lovede, at der fremadrettet ville blive arbejdet med fremstillingen af sagen, som skulle være let tilgængelig for borgerne.


Januar 2019

Konservativt initiativretsforslag om Grøn nytårsplan for opfyldelse af FN’s verdensmål

Fra Venstres side hilste vi forslaget om at kommunen skulle bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål velkommen, idet vi dog synes, at Konservative havde udvalgt en række populære temaer og undladt systematisk at gennemgår listen over mål for relevante mål for kommunen. Vi savnede således mål vedrørende CO2 belastningen ved kommunal nedrivning, affaldshåndtering, plantning af træer og vandområdet. Der kunne være flere. Forslaget blev derfor sendt tilbage på værkstedet med henblik på at udvide paletten af områder, som skal indgå i planen.

 

Godkendelse af takster for Hørsholm Vand ApS

Jeg efterlyste en pressemeddelelse, som forklarede baggrunden for reduktionen af vandudgifterne. Borgmesteren lovede dette. Løftet blev desværre ikke overholdt.

 

Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76