Fingeraftryk 2018
Folkemødet 2016
På Hammerhavn
Følg mig på Facebook

 

Resultater 2018

 

 

30. april 2018

Forskønnelse af Usserød Kongevej

Venstre støttede forslaget, som bl.a. indebærer, at man bruger de penge som Rema 1000 har givet til formålet i sin tid. Forhåbentlig vil det gøre Kongevejen kønnere og sikre nemmere passage på tværs af vejen.

Pilotforsøg med selvkørende bus

Venstre havde brugt standsningsretten til at få sagen behandlet i kommunalbestyrelsen. Venstre stemte imod forslaget om pilotforsøget, da kørslen med førerløse busser ikke opfylder budgetaftalens betingelse om at være teknisk mulig, og da kørslen ikke kan afvikles uden gene for den øvrige trafik. Venstre støtter, at førerløse busser indsættes, så snart de er færdigudviklet og kan indsættes på linje med andre busser. Men ser ingen grund til, at Hørsholm Kommune skal betale for den teknologiske udvikling af busserne.

19. marts 2018

Udarbejdelse af helhedsplan for området ved Rungsted station

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet at udarbejde en helhedsplan for området ved Rungsted station og skrinlagde dermed de konkrete planer vedrørende Ulvemosehuset og Fritidshuset. Fra Venstres side fik vi præciseret, at dialogen med borgerne skulle prioriteres og hurtigt i gang, og at processen derfor måtte forventes at vare frem til udgangen af 2018.

Ny ældre politik

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en ny ældrepolitik i Hørsholm. Jeg ser frem til at følge dette vigtige arbejde.

Kommunalbestyrelsens supplerende oplysninger til Ankestyrelsen om biograffunktion i Trommen

Venstre stemte imod administrationens forslag til svar til Ankestyrelsen af 3 grunde:

1) Vedrørende husleje. Brevet redegør ikke for, hvorfor øget antal visninger ikke medfører øget lokaleleje. Sidst i brevet skrives dog, at administrationen er i gang med at vurdere, hvorvidt lokalelejen er fastsat rimeligt ud fra forudsætningerne. Kommunen har af Ankestyrelsen fået udsættelse med hensyn til dette svar til 2. april. Der må altså være tid til at få vurderet huslejefastsættelsen inden da. Brevet fastslår (side 4) at de mange forskellige aktiviteter i Trommen bør påvirke huslejeniveauet for biografen. Dette finder vi irrelevant for fastsættelse af huslejen.

2) Vedrørende personaleudgifter påstås det, at ekstraudgifter dækkes af indtægt. Der bør medsendes et regnskab for de første 10 måneder som viser at dette er opfyldt.

3) Vedrørende køb af udstyr til biografen. Udstyret er købt i 2014 – 2,5 år inden biografen blev indviet. Derfor bør udstyret medtages i støtteberegningen nedskrevet med afskrivninger for 2,5 år.”

26. februar 2018

Initiativret – forslag fra Venstre om henvendelse til Region Hovedstaden om busbesparelser

Venstre havde stillet forslag om at rette henvendelse til Region Hovedstaden vedrørende busbesparelser på bl.a. bus 150S. Der var fuld opbakning til, at borgmesteren skulle rette henvendelse til regionen om sagen. Forslaget blev derfor godkendt.

Justering af økonomiske procedurer som følge af Lions-sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede at skærpe visse procedurer for at undgå gentagelser af sager som Lions-sagen. Set med mine øjne er det uheldigt, at vores procedurer ikke har været gode nok til at undgå sagen.

29. januar 2018

Det var så det første kommunalbestyrelsesmøde i min fjerde periode som kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune.

Godkendelse af udbudsmateriale for PH Park

Kommunalbestyrelsen godkendte udbudskravene. Jeg gjorde på Venstres vegne bl.a. gældende, at det var vigtigt at sikre en proces, så man undgik, at udbud af de to sidste felter forringede situationen for de første byggefelter. Der skulle tages hensyn til skyggevirkninger mv. Dertil kom udfordringerne med trafikafviklingen. Venstre gjorde helt generelt gældende, at vi ikke ønskede et særligt højt byggeri.

Velfærd frem for mursten – Enghave 38

Fra Venstres side hilste vi beslutningen om at beholde huset for velkommen. Vi fandt, at det tjente et godt formål som domicil for Jagtforeningen, og var åben over for at inkludere yderligere foreninger hvis praktisk muligt.

Fredheimvej 3, overskridelse af byggehøjden

Venstre havde brugt standsningsretten til at sikre en drøftelse af sagen i kommunalbestyrelsen, da vi var imod at give dispensation, da vi netop har besluttet at sætte gang i lokalplanprocessen for hele området. Venstre ville derfor ikke tage forskud på dette arbejde ved at beslutte undtagelser imod de høringssvar, som er kommet fra borgerne i området. Forslaget blev vedtaget imod vores stemmer.

Endelig vedtagelse af lokalplan 163 for erhvervsområdet ved Slotsmarken

Lokalplanen blev vedtaget, hvilket er positivt, da det sikrer flere arbejdspladser. Det er imidlertid uheldigt, at kommunen ikke står fast på, at p-pladser til erhvervsbyggeri i tæt bebygget område skal sikres under jorden.

 

Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76