Fingeraftryk 2016
Folkemødet 2016
På Hammerhavn
Følg mig på Facebook

Mandag den 19. december 2016

Godkendelse af takster for 2017 for Hørsholm Vand

Venstre hilste velkommen, at kommunen samme dag havde udsendt en fyldig pressemeddelelse, som forklarede baggrunden for, at Hørsholm Vand desværre var nødsaget til at øge vandpriserne. Dette var begrundet i et øget investeringsniveau men også i uretmæssige skatteopkrævninger, som var ved at blive prøvet ved domstolene. Vandt vandselskaberne denne kamp, ville borgerne få deres penge retur. Borgmesteren takkede Venstre for at sikre god kommunikation til borgerne på takstområdet. Det var han helt enig i var vigtigt. Han delte Venstres utilfredshed med de statslige skattekrav over for vandselskaberne.

 

Mandag den 28. november 2016

Hospitalsgrunden – grundlag for udviklingsplan

Vi godkendte planerne for udvikling af hospitalsgrunden, som skaber grundlag for et varieret og moderne byggeri, som kan tiltrække nye borgere til Hørsholm.

Beskæftigelsesplan for 2017

Venstre hilste planen velkommen, idet vi fremhævede vigtigheden af de konkrete målsætninger for indsatsen. Vi anerkender, at Hørsholm gør det godt på området og forventer, at det samme vil gøre sig gældende det kommende år.

Erhvervsstrategi

Venstre hilste velkommen, at kommunen med strategien har opdateret rammen for sin indsats. Vi fremhævede endvidere Hørsholm Erhvervsnetværks indsats samt den kommunale erhvervschefs indsats for at styrke kommunens indsats og støtte til erhvervslivet. Venstre så gerne, at kommunen i 2017 fik ansat en ny erhvervschef, som kunne fortsætte indsatsen.

Mandag den 10. oktober 2016

Vedtagelse af budget for 2017-2020

Venstre godkendte sammen øvrige partier i Kommunalbestyrelsen budgettet for 2017, selv om det også i år var nødvendigt at reducere budgettet med op mod 30 mio. kr. For Venstre var det afgørende, at vi ikke i gennemførte besparelserne som rammebesparelser, men at vi i stedet forsøgte at tilpasse budgettet på de områder, hvor det var mindst indgribende. Fra Venstres side arbejdede vi for i videst muligt omfang at friholde børn og ældre for besparelser. Derudover lagde vi vægt på at være med i budgettet, som også udstikker rammerne for Hørsholms fremtid, bl.a. arbejdet med sygehusgrunden. Vi håber, at sygehusgrunden kan tilføre kommunen nye indtægter, som kan bruges til at rulle nogle af besparelserne tilbage. Venstre støtter også projektet ”Velfærd frem for mursten”, som har til hensigt at sikre en optimal anvendelse af kommunens bygninger. Det er dog væsentligt, at der for hver bygning udarbejdes en grundig analyse af fordele og ulemper samt økonomien ved at skille sig af med bygningen (business case). Det vigtigste ved projektet er, at det har sat en række konstruktive og innovative planer i gang, ikke mindst på børneområdet, hvor ambitionen er at sikre en sammenhængende pædagogik for vores børn fra de er helt små og til de går ud af folkeskolen.

 

Mandag den 26. september 2016

Lokalplan for Hørsholm Industripark – hvorfor er møbelforretninger ikke mulige?

På vegne af Venstre spurgte jeg ind til baggrunden for, at man ikke ville acceptere møbelbutikker i Industriparken. Det synes vi ellers fra Venstre side var oplagt at benytte Industriparken til sådanne større varegrupper. Borgmesteren havde ikke et godt svar og foreslog derfor, at man fik dette tilføjet efter en udvalgsbehandling. Thorkild Gruelund fremhævede, at der havde været enighed om, at møbler kun skulle være i Bymidten. Der var opbakning til, at det burde være muligt at etablere møbelforretninger i Industriparken. Der var tilslutning til Lokalplanen med den tilføjelse, at Miljø- og planudvalget skal vurdere muligheden for at åbne mulighed for at have møbelforretninger i Industriparken.

Mandag den 29. august 2016

Resultat af konsulentundersøgelse om byggesagsbehandling

På vegne af Venstre hilste jeg velkommen, at kommunen havde fået udarbejdet rapporten. Jeg udtrykte håb om, at kommunen ville arbejde videre med de ting, som var fremlagt. Jeg fremhævede bl.a. at rapporten viste, at Hørsholm Kommune havde mere bureaukrati på byggeområdet i form af flere sager og flere klagesager. Det burde overvejes, om Hørsholm kunne gøre sagsbehandlingen enklere for borgerne, så man undgik de mange klagesager. Tallene viser også, at byggesagsbehandlingen i de øvrige kommuner relativt set er billigere end Hørsholms sagsbehandling. I Venstre glæder vi os samtidig over, at det går fremad med at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager, men synes godt, at man kan overveje om nogle ting i sagsbehandlingen kan gøres bedre. Formanden for Miljø- og Planlægningsudvalget lovede, at man ville arbejde videre med rapportens anbefalinger.

Endelig vedtagelse af tillæg til Lokalplan 143 om bevaringsværdige bygninger (Sygehuset)

Det blev godkendt, at de yngre bygninger på Sygehusgrunden kan nedrives, mens man lader de ældste bygninger blive stående i afventen af beslutning om anvendelse af grunden. Fra Venstres side fremhævede jeg, at vi lagde vægt på, at borgerne og kommunen var ligestillet i forhold til Lokalplanen om bevaringsværdige bygninger. Det havde borgmesteren tidligere sagt var tilfældet. Derfor udbad jeg mig oplysninger om, hvor mange bevaringsværdige bygninger kommunen havde godkendt blev ændret eller nedrevet siden Lokalplanens vedtagelse. Borgmesteren lovede, at kommunalbestyrelsen ville få disse oplysninger tilsendt.

 

Mandag den 20. juni 2016

Udgifter til flygtninge

Der udspandt sig en længere drøftelse af udgifterne til flygtninge, idet vi havde budgetteret med udgifter på ca. 18 mio. kr. i 2016, men måtte forvente at bruge det dobbelte. Det påvirkede kommunens serviceniveau. Fra alle sider blev borgmesteren opfordret til at sikre, at vores flygtninge hurtigt blev aktiveret og kom i beskæftigelse. Det var nøglen til at begrænse udgifterne. Det gjaldt også kvinderne, som ikke kunne friholdes, hvis de modtog offentlige ydelser.

Kvalitetsstandard for aflastning til familier med handicappede børn

I opfølgning af kommunens budget for 2016 var der fremlagt forslag om at begrænse familier som forsørger handicappede børns mulighed for at få aflastning til deres barn til max. 29 døgn på et år. Fra Venstres side beklagede vi besparelsen, idet vi fandt, at det var vigtigt at motivere og opmuntre familier med handicappede børn til selv at passe deres barn. Nedsættelse af antallet af aflastningsdage virkede i modsat retning. Det synes vi var et meget uheldigt sted at spare. Vi stemte derfor imod forslaget.

Mandag den 30. maj 2016

Kommunalbestyrelsens redegørelse til Tilsynet som reaktion på en borgerklage om omdannelsen af Trommen til biograf

Kommunalbestyrelsen havde en lang drøftelse af administrationens svar til Tilsynet, som frikendte kommunen for noget ansvar i sagen. Venstre, LA og Gitte Burchard mente, at borgerne på visse punkter havde ret i deres klage, idet budgettet for den kommende biograf ikke kunne holde sig inden for den lovlige ramme på 500.000 kr. om året. Dertil kom, at man favoriserede kommunen på bekostning af borgerne ved den lejepris, som var fastsat for kommunens brug af salene til biografdrift. Det var ikke lovligt i henhold til ligebehandlingsreglen. Venstre, LA og Gitte Burchard stemte derfor imod forslaget, som blev godkendt af øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Forslag til tillæg 3 til spildevandsplan 2012-2016, separatkloakering i oplandet til Blårenden

På Venstres vegne hilste jeg forslaget til tillæg til spildevandsplan velkommen, idet Hørsholm Vand nu gik i gang med en ny etape af opgraderingen af Hørsholm Kommunes temmelig slidte spildevandsrør. Hørsholms strategi med frivillig separatkloakering havde vist sig at være den rigtige. Det nyttede, at kommunen fjernede sit eget vand fra spildevandsrørene. Generelt måtte man sige, at udskilningen af vandområdet i selskabsform havde været en succes, idet Hørsholm Vand havde fordoblet investeringerne i Hørsholms vandforsyning, idet pengene ikke længere kunne bruges til andre formål.

Mandag den 25. april 2016

Vedtagelse af vision for udvikling af Sygehusgrunden

Venstre godkendte forslaget for udvikling af Sygehusgrunden, som indebærer, at kommunalbestyrelsen beder tre arkitektfirmaer komme med deres bud på den fremtidige udvikling af grunden. Først herefter –og efter endnu en borgerhøring – vil det blive besluttet, hvordan grunden fremover skal anvendes.

Mandag den 29. marts 2016

Kommunalbestyrelsens redegørelse til Tilsynet som reaktion på en borgerklage om omdannelsen af Trommen til biograf

Sagen blev udsat, da der blev stillet spørgsmål bl.a. fra Venstres side vedr. lighedsgrundsætningen, som borgmesteren ikke kunne besvare.

Mandag den 29. februar 2016

Kvalitetsstandard for sundhed og omsorg – medfører mindre rengøring hos ældre

I opfølgning af budgetprocessen for 2015 var der fremsat forslag om at forringe rengøringsstandarden for ældre, som modtager hjemmehjælp fra rengøring hver anden uge til rengøring hver tredje uge. Venstre stemte sammen med LA og Gitte Burchard imod forslaget, da vi synes, at man skulle have prioriteret anderledes.

Mandag den 25. januar 2016

Venstres forslag om at give borgerne mulighed for at fremsætte ændringer til lokalplan 143

I lyset af at kommunen på mødet havde lagt op til at give sig selv mulighed for at udtage bevaringsværdige bygninger af Lokalplan 143 på Sygehusgrunden, foreslog Venstre, at man gav borgerne en tilsvarende mulighed. Dette forslag blev henvist til behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget, hvor der indtil videre ikke er sket noget konkret. Så det var en ren syltekrukkebeslutning!

Hørsholm Sygehus – forslag til ændring af Lokalplan 143 samt forslag til procesplan

Kommunen fik lov til at nedrive de yngste bygninger på Sygehusgrunden, mens de ældste bygninger afventer afklaring af, om bygningerne evt. skal indgå i den kommende bebyggelse på grunden.

Vi godkendte endvidere en procesplan for arbejdet med udvikling af Sygehusgrunden, som bl.a. indebærer, at borgerne skal inddrages i overvejelserne flere gange i forløbet, hvilket vi fra Venstres side har lagt vægt på.

Beskæftigelsesplan for 2016

Fra Venstres side godkendte vi planen, idet vi gjorde opmærksom på, at vi fremadrettet ønskede konkrete målsætninger i planen for Jobcentrets indsats med at hjælpe de ledige i arbejde.

Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76