Fingeraftryk 2015

Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76

Fingeraftryk 2015

Valg 2013
Følg mig på Facebook

Mandag den 14. december 2015

Vedtagelse af Lokalplan 55 – Barakstien

Forslaget blev vedtaget. Fra Venstres side var vi delte i spørgsmålet. Jeg afstod sammen med Annette Wiencken. For mit vedkommende var det begrundet i, at jeg ikke så grundlag for at dispensere fra lokalplanen i det pågældende område i det historiske Hørsholm. Dertil kommer hensynet til naboerne.

Udmøntning af budgetreduktioner

Venstre stemte imod hovedparten af flertallets forslag til servicereduktioner, som var baseret på forslag fra administrationen og en udmøntning af flertallets tidligere besluttede rammebesparelser. Flere af besparelserne fandt vi fra Venstres side var kortsigtede, og vi frygtede, de kunne give bagslag. Det gjaldt bl.a. forslag om at fjerne stressbehandling og øge intervallerne for børns tandlægekontrolundersøgelser.

Onsdag den 2. december 2015

Møde med BaneDanmark og DSB om skinnearbejdet på Kystbanen i 2017

Jeg havde taget initiativ til mødet for at få flere oplysninger om konsekvenserne for pendlerne. Af de svar jeg fik, må jeg forstå, at Kystbanen i en perioden på 2-4 måneder kun vil køre i et spor og i en periode på ca. 2 måneder vil være lukket på hele strækningen mellem Helsingør og Rungsted Station. Det vil medføre forlænget rejsetid for samtlige pendlere på strækningen på mellem 30 min. – 1 time – hver vej. Jeg opfordrede BaneDanmark til en åben og ærlig information, som gav pendlerne alternative rejseruter via S-nettet eller togbusser, hvilket blev lovet fra BaneDanmarks side.

Mandag 23. november 2015

Takster for 2016

Venstre stemte imod flertallets forslag om bl.a. takststigninger for pasning af børn i daginstitutioner og SFO’er. Vi prioriterede at fastholde det nuværende niveau for egenbetaling bl.a. for at gøre Hørsholm attraktiv som bosætningskommune for børnefamilier.

Endelig vedtagelse af planstrategi 2015

Jeg havde på Venstres vegne i flere måneder gjort opmærksom på, at Hørsholms planstrategi mangler fokus på trafik. Strategien nævnte kun cykling men ikke fremkommelighed for biler, behovet for udvidelse af Helsingørmotorvejen og for styrkelse af den kollektive transport. Trafikforholdene i Hørsholm og til og fra Hørsholm er en væsentlig parameter for alle borgere og for erhvervslivet. Skal Hørsholm være en attraktiv bosætningskommune og detailhandelscentrum, kræver det konstant politisk fokus på trafikforholdene og parkering. Der var indkommet flere høringssvar, som støttede dette synspunkt. Det var borgmesteren og administrationens synspunkt, at man ikke kunne nå at få det med i planstrategien. Det aftaltes, at det skulle indgå idet kommende arbejde vedr. sygehusgrunden. Det aftaltes også, at det fremadrettet skulle sikres, at der blev mulighed for at ændre planstrategien undervejs i lyset af modtagne input fra borgere og andre. Ellers giver det jo ikke så meget mening at sende forslag i høring.

Mandag den 26. oktober 2015

Protest mod udflytning af Jagt- og Skovbrugsmuseet

Venstre støttede forslaget, da vi ikke anser museet som en statslig institution i traditionel forstand og ikke ser begrundelsen for at flytte museet til Jylland. Venstre Hørsholm har i flere omgange protesteret over for Kulturministeren.

Finansiering af fleksible sale i kulturhus Trommen

Venstre stemte sammen med LA og DF imod at bevilge 9,7 mio. kr. til fleksible sale i Kulturhus Trommen, som i realiteten har til formål at gøre det muligt at drive kommunal biograf i Trommen. Grunden er, at vi ikke støtter kommunal biografdrift i Trommen. Dertil kommer, at vi prioriterer at bruge anlægskronerne til andre formål, bl.a. etablering af flere p-pladser ved stationerne og udvikling af Sygehusgrunden.

Udvikling af Hørsholm Sygehus

Her foreslog jeg på Venstres vegne, at processen med udvikling af Sygehuset også burde omfatte en stærk borgerinvolvering. Politikerne havde ikke patent på de gode ideer. Borgerne kunne sagtens have ideer og synspunkter, som kunne være nyttige for os. Der var opbakning til dette synspunkt, og borgmesteren lovede, at det ville indgå i den videre proces.

Mandag den 5. oktober 2015

Vedtagelse af Hørsholm Kommunes budget for 2016-19

Venstre havde fremlagt sit eget budgetforslag for 2016-19, hvor vi tog ansvar for at prioritere en reduktion af driftsomkostningerne med 30 mio. kr., hvilket var nødvendigt for at sikre balance i den kommunale økonomi. Det var i modsætning til flertallet (C,S, RV og BL), som fremlagde et forslag om nedskæringer på 30 mio. kr., som de ville udmønte gennem rammebesparelser foreslået af administrationen. I Venstre synes vi ikke, det var fair at bede administrationen om at skære procentvis lige meget ned på alle områder. Dels er områderne meget forskellige, dels er visse områder vokset mere end andre områder de senere år, og endelig peger benchmarking analyser på, at der er områder hvor Hørsholm kan arbejde smartere – ikke hårdere. Det er politikeres fornemste opgave selv at tage ansvar for, hvordan pengene skal bruges, når der ikke er råd til alt. Venstre har prioriteret kommunens kerneopgaver. Det gælder især på ældre-, børne- og handicapområdet. Det er muligt at holde de svageste skadesløse ved bl.a. at opgive en ny istræningshal samt en dyr biograffunktion i Kulturhus Trommen. Vi vil hellere end gerne have en biograf i Hørsholm finansieret af private investorer. Desuden mener vi, at der er andre områder, hvor anlægskronerne kan bruges bedre, fx til opførelse af permanente boliger til vores nye borgere bl.a. fra Syrien og til flere parkeringspladser på Rungsted Kyst station. Dertil kommer Sygehuset, hvor vi uden tvivl også får brug for penge til anlæg. Venstre stemte derfor sammen med DF og LA imod borgmesterens og flertallets ændringsforslag og for vores eget budgetforslag.

 

Mandag den 22. juni 2015

Revisionsberetning for 2014

Fra Venstres side fremhævede vi, at rapporten indeholdt væsentlige kritikpunkter af kommunen, og at vi lagde vægt på, at der blev rettet op på disse punkter, som bl.a. omhandlede borgernes retssikerhed. Vi så derfor frem til, at Social- og Seniorudvalgets anbefalinger blev gennemført.

Forslag til Lokalplan 155 (byggeri ved den gamle retsbygning – nær ved Ridebanen)

Fra Venstres side fremhævede vi vores tidligere fremførte reservationer over for byggeriet og tilføjede, at vi ikke direkte havde indvendinger mod at sende forslaget i høring. Vi tilføjede, at vores holdning til projektet bl.a. ville bero på de synspunkter, som fremkom under høringen. Fra Venstres side afstod jeg og Annette Wiencken fra at stemme for forslaget. Forslaget blev vedtaget med stemmer primært fra de Konservative.

Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

På Venstres vegne hilste jeg rapporten fra KKR om tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet velkommen samt oplægget om, at vi skal styrke samarbejdet endnu mere. Jeg opfordrede Hørsholm Kommune til at gribe bolden.

Forslag til ny udbudspolitik

Fra Venstres side støttede vi politikken men ikke de sociale klausuler, som vi fandt unødigt byrdefulde for virksomhederne. Derfor stemte vi imod politikken, idet vi i en stemmeforklaring præciserede, at vi støttede politikken, bortset fra de sociale klausuler. Politikken blev vedtaget, idet kun Venstre og LA stemte imod.

Mandag den 1. juni 2015

Forslag til henvendelse til miljøministeren om udvinding af skifergas

Fra Venstres side kunne vi ikke tilslutte os forslaget, som ligger uden for kommunalfuldmagten. Det kunne åbne for en Pandoras boks af emner, som kommunen skulle behandle af symbolske årsager. Vi stemte derfor imod forslag og afgav følgende stemmeforklaring: ”Venstre stemmer imod, idet vi alene forholder os til at udvinding af skifergas ligger uden for kommunalfuldmagten. Venstre ønsker i øvrigt heller ikke udvinding af skifergas før man har en sikker og miljøvenlig måde at gøre det på.”

 

Mandag den 4. maj 2015

Trafik- og cykelhandlingsplan

Venstre støtter cykel- og trafikhandlingsplanen, men finder, at pengene bør prioriteres anderledes.

Vi hilste velkommen, at det nu præciseres i planen, at cykelstien på Sjælsmarksvej forudsætter statslig finansiering. Vi fremhævede, at det for Venstre – efte rtrafiksaneringen på Stumpedyssevej - havde prioritet at gennemføre forbedringer i det nære byområde, bl.a. cykelstien på Agiltevej og reparationer af cykelstier og veje bl.a. Rungstedvej og Kystbanestiens udmunding ved Linstowsvej.

Høringssvar til HOPP 2020

Venstre hilste det fælles høringssvar velkommen, selv om vi ikke finder det på alle punkter dækker Hørsholm borgernes interesser. Det gælder bl.a. i forhold til kræftbehandling på Hillerød Hospital, som vi gerne ser bevaret, hvis de har samme kvalitet som tilbuddene på Herlev og Rigshospitalet. For mange Hørsholm borgere vil det være nemmere at benytte tilbuddet på Rigshospitalet, da vi har bedre offentlig transport til Rigshospitalet end til Hillerød. Venstre lægger endvidere vægt på, at supersygehuset i Hillerød ikke tømmes for opgaver, inden spaden er stukket i jorden. Det vil vi arbejde for at sikre i forbindelse med de kommende HOPP drøftelser i Regionsrådet for Hovedstaden.

Biografen

Jeg fremhævede, at jeg gerne ville have en biograf til Hørsholm – finansieret af private. Da ny biograflov kun giver os mulighed for at støtte en kommunal biograf med op til 500.000 kr. om året, bad jeg borgmesteren bekræfte, at de 2,6 mio. kr., som han og flertallet d.d. ville bevilge lå uden for biograflovens rammer. Bevillingen skal jo være lovlig. Det bekræftede borgmesteren. Jeg stemte imod forslaget, da jeg ikke mener, at vi skal prioritere etablering af en biograf med kommunal støtte.

Mandag den 23. marts 2015

Startredegørelse for boligbyggeri ved Barakstien

Jeg anerkendte, at det fremlagte projekt var mindre og mere diskret end det oprindeligt fremlagte, men pegede på, at projektet ville lukke naboerne i beboelsesbygningerne på Barakstien inde. Jeg kunne derfor kun støtte byggeri, som holdt sig inden for lokalplanens rammer, men ikke det foreslåede byggeri, som krævede, at der blev udarbejdet en ny lokalplan. Forslaget blev vedtaget og er nu sendt i høring.

Mandag den 2. marts 2015

Forslag til ændring af kvalitetsstandard for indkøb og vareudbringning

Som følge af mit spørgsmål på kommunalbestyrelsesmødet i januar måned om den ny kvalitetsstandard gav borgerne mulighed for at få bragt en flaske rødvin, var sagen nu endnu engang på dagsordenen. Det blev nu præciseret, at de visiterede borgere havde mulighed for at få en få en flaske rødvin med i indkøbskurven. Thorkild Gruelund kvitterede for, at jeg som den eneste havde opdaget fejlen, som nu blev rettet og gav mig en flaske rødvin for indsatsen. Det var naturligvis ikke meningen, at Hørsholms ældre, som er visiteret til indkøb, ikke skulle have mulighed for at få bragt en flaske rødvin. Omgørelsen af beslutningen er en sejr for borgernes ret til selv at bestemme, om de vil have vin til maden, også selv om de ikke længere er i stand til selv at købe den.

 

 

Mandag den 26. januar 2015

Kvalitetsstandarder for praktisk bistand, personlig pleje, træning mv.

Fra Venstres side gjorde vi opmærksom på, at vi fandt, at standarderne var reduceret på centrale områder. Vi ønskede, at rulle disse besparelser tilbage så snart der blev økonomisk råderum til det. Jeg spurgte endvidere borgmesteren om formuleringerne om indkøb betød, at kommunens ældre ikke længere kunne få bragt en flaske rødvin. Borgmesteren henviste mig til at indsende mit spørgsmål til skriftlig besvarelse.

Godkendelse af sundhedsaftalen for 2015-18

På Venstres vegne hilste jeg den nye anden generationsaftale velkommen. Aftalen er en grundpille på sundhedsområdet og har til formål at styrke samarbejdet mellem kommune og region. Den skal gøre det nemmere at være patient. Det er bl.a. hensigten med aftalen, at borgeren skal opleve at være samarbejdspart, at vi skal udbrede og udvikle nye samarbejdsformer, at vi skal skabe mere lighed i sundhed og at borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng indsatsen. Set med Venstres øjne skal kvaliteten af indsatsen vurderes af borgeren. Vi stræber mod et sundhedsvæsen, hvor borgeren er i centrum og oplever at få en god og sammenhængende hjælp ved sygdom.

Mandag den 15. december 2014

Godkendelse af takstblad for Hørsholm Vand

På Venstres vegne gjorde jeg opmærksom på, at det ikke klart fremgik, hvorfor taksterne blev nedsat. Det burde være tydeligt for borgerne, hvordan vandtaksterne blev beregnet. Det var kommunalbestyrelsens opgave at sikre god information om dette. Borgmesteren erklærede sig enig og vil sikre dette næste år.

Mandag den 24. november 2014

Takster for budget 2015-18

På Venstres vegne spurgte jeg ind til de relativt store takststigninger vedr. dagrenovation. Jeg fik oplyst, at de var begrundet i efterslæb fra tidligere år. Jeg fremhævede, at det burde fremgå af dagsordenspunktet.

 

Takster for 2015, bl.a. dagrenovation Fra Venstres side havde vi noteret os en stigning på 10 % for dagrenovation for almindelige husstande og udbad os en forklaring. Borgmesteren oplyste, at det var begrundet i, at der tidligere år havde været underskud bl.a. grundet et lavere antal erhvervsdrivende omfattet af ordningen, hvilket først havde kunne opgøres ved årets afslutning. Da ordningen skulle hvile i sig selv, betød det en ekstraregning til almindelige husstande, som måtte opkræves i 2015. Jeg bad fremadrettet om regnskaber, som viste, hvordan disse takster blev beregnet. Samt en bedre forklaring i præsentationen til såvel kommunalbestyrelse som borgere.

 

Beskæftigelsesplanen for 2015 Fra Venstres side gav vi udtryk for, at det var positivt, at vi hvert år udarbejder en plan for, hvordan vi vil håndtere udfordringerne på beskæftigelsesområdet. Udfordringerne er desværre stadig de samme: Vi har for mange ledige, især unge ledige samt en række borgere på sygedagpenge. Borgerne skal kunne vurdere, om vi gør de rigtige ting. Det kan de kun, hvis vi ligesom i virksomheder vover pelsen og sætter nogen målsætninger for indsatsen i beskæftigelsesplanen. Det bad vi om i udvalget i juni måned, hvor vi blev lovet måltal. Alligevel var de ikke med i planen, vi skulle vedtage. Det synes vi var uambitiøst. Formanden lovede at prøve at få de konkrete målsætninger med.